Ngày 10/7/2015, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.