Bộ Xây dựng dự kiến mức sản lượng tiêu thụ này sẽ tăng khoảng 3% so với năm 2013.