16:05 21/07/2021
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Dự Đại hội, về phía Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) có Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Cùng đi với Đoàn còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Ban đơn vị của Tổng công ty. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Phòng có Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV, Tổng giám đốc xi măng Vicem Hải Phòng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao có Ông Nguyễn Quang Huy - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021;    
- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021;
- Phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021;
- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/04/2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại báo cáo số 43/BC-HĐQT ngày 08/04/2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại báo cáo số 03/XMST-BKS ngày 02/04/2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty tại báo cáo số 38/BC-XMST ngày 31/03/2021;        
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 42A/BC-XMST ngày 08/04/2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình 24/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 02/04/2021;
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021.
Tại Đại hội, Ban Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. Báo cáo nêu rõ kết quả SXKD năm 2020:

    - Sản lượng sản xuất:  
+ Clinker: 907.754 tấn.
+ Xi măng: 1.095.994 tấn.
    - Sản lượng tiêu thụ:  
+ Clinker: 155.260 tấn.
+ Xi măng: 1.098.678 tấn.
    - Tổng doanh thu: 987,552 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận trước thuế: 25,829 tỷ đồng.
    - Nộp ngân sách: 52,657 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2020, Công ty cổ phần xi măng Vicem xây dựng kế hoạch năm 2021 với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể:

    - Sản lượng sản xuất:  
+ Clinker: 926.750 tấn.
+ Xi măng: 1.135.000 tấn.
     - Sản lượng tiêu thụ:  
+ Clinker: 157.000 tấn.
+ Xi măng: 1.135.000 tấn.
    - Tổng doanh thu: 1.029.608 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận trước thuế: 30,563 tỷ đồng.
    - Nộp ngân sách: 48,217 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Nam Khánh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2021 là một năm khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, lĩnh vực địa chất và khoáng sản cũng như nhiều lĩnh vực khác của ngành tài nguyên và môi trường đã và đang gặp nhiều khó khăn.  Ông cũng bày tỏ niềm tin tưởng với khí thế và tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Xi măng Vicem Sông Thao sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, ông tán thành các giải pháp đã được nêu ra trong báo cáo của HĐQT, ban điều hành và của Ban kiểm soát. Tuy nhiên, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ông Lê Nam Khánh chỉ rõ: Đối với nhiệm vụ SXKD cần vận dụng và xây dựng các phương án linh hoạt, hài hòa, hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, hạn chế tối đa việc đổ clinker ra bãi, nếu trong trường hợp phải đỗ bãi thì sớm có kế hoạch đưa vào sản xuất, xử lý; tiếp tục khẩn trương thực hiện các thủ tục xin cấp phép Mỏ đá đảm bảo nguyên liệu ổn định cho SX lâu dài của Công ty với mục tiêu đảm bảo nguyên liệu trong vòng 20, 30 năm; đối với chương trình đốt rác thử nghiệm cần phải đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo về hiệu quả kinh tế, an toàn về môi trường, an toàn cho người lao động và đảm bảo các thủ tục theo quy định của Pháp luật; đồng chí cũng đặc biệt lưu ý đảm bảo tuyệt đối cho người và thiết bị an toàn trong mùa nắng nóng, thời tiết phức tạp…


Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

 


Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV; Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.

 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức tại 2 địa điểm thông qua ứng dụng họp trực tuyến. Các đại biểu về tham dự Đại hội đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định “5K’ của Bộ y tế, được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế và giữ khoảng cách theo quy định.

  
Hội trường tầng 3 Công ty
 

  
Trực tuyến tại Phòng họp số 2 Công ty

 

Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 


Đại diện các cổ đông VICEMCác đại biểu dùng quyền biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và nghị quyết ĐH
 

Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu ý kiến tại Đại hội, Ông xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Ông xin hứa trước Đại hội sẽ quyết tâm đưa Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tiếp tục phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.

Tải các văn bản liên quan tại đây:

1.Biên bản  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021