10:38 06/06/2024
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Hàn đắp máy nghiền liệu LM38.4 và máy nghiền xi măng trong LM46.2+2CS vòng 01 năm phục vụ sản xuất (Ký hiệu: XMST/2024/HĐ)