18:07 13/12/2023
Thông báo mời chào giá dịch vụ thuê máy móc thiết bị khai thác mỏ phục vụ sản xuất năm 2024
Thông báo mời chào giá dịch vụ thuê máy móc thiết bị khai thác mỏ phục vụ sản xuất năm 2024
Chi tiết tại đây