16:22 04/12/2023
Thông báo mời chào giá dv vận chuyển, xúc và vun đống clinker, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
Thông báo mời chào giá dv vận chuyển, xúc và vun đống clinker, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
Chi tiết tại đây