11:06 03/10/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 09/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 09/2019:
1. Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019. Sửa đổi, bổ xung Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.
2. Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 15/10/2019).Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/10/2019).I Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
4. Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 03/9/2019. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
5. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 15/10/2019). Sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Thông tư 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019. Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
7. Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/10/2019). Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.
8. Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019). Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
9. Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 15/9/2019). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
10. Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/10/2019). Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
11. Công văn số 2762/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/7/2019. Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP. 

    Tài liệu đính kèm tại đây: