09:00 11/01/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 1 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2024:
1. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 2. Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh.
3. Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2024). Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.
4. Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
5. Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
6. Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024). Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.
7. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
8. Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờnngày 18/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024).
9. Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15/12/2023. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023.
10. Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
11. Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
12. Quyết định số 33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024). Trình tự, thủ tục giám định chất lượng máy móc, dây chuyền công nghệ.
13. Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 15/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
14. Quyết định số 1355/QĐ-BXD ngày 26/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
15. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC ngày 25/12/2023. Hợp nhất Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.
16. Quyết định số 2780/QĐ-BTC ngày 18/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
17. Thông tư số 26/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai an toàn.
18. Thông tư số 29/2023TTT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kế từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen (HMX).
19. Thông tư số 30/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit.
20. Thông tư số 33/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi.
21. Thông tư số 34/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ.
22. Thông tư số 35/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 (Có hiệu lực kế từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.
23. Thông tư số 36/2023/TT-BCT 21/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.
24. Thông tư số 41/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024). Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.
25. Thông tư số 42/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
26. Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 22/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.
27. Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
28. Thông tư số 35/2023TT-BGTVT ngày 13/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024). Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
29. Văn bản hợp nhất số 61/VBHN- BGTVT ngày 13/12/2023. Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
30. Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024). Quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.
31. Thông tư số 50/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
32. Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
33. Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN ngày 11/12/2023. Thông tư ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
34. Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
35. Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu đính kèm tại đây: