13:47 15/11/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 11/2023:
1. Nghị định số75/2023/NĐ - CP ngày 19/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023).Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Văn bản hợp nhất số5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023.Hợp nhất Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
3. Văn bản hợp nhất 4716/VBHN-BTP ngày 05/10/2023. Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật đấu giá tài sản.
4. Chỉthị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cảicách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
5. Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chỉnh phủ với địa phương.
6. Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày11/10/2023. Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
7.Nghị quyết số174/NQ-CP ngày 28/10/ 2023. Bãibỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.
8. Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023). Giảm tiền thuê đấtcủa năm 2023.
9. Quyết định số1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 (Có hiệu lực kểtừ ngày ký). Ban hành Kếhoạch triển khaithi hành Luật Giao dịch điện tử.
10. Quyết định số1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủdân sự.
11. Quyết định số1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 (Có hiệu lực kểtừ ngày ký). Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15.
12. Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉđạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
13. Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023).Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn cháy cho nhàvà công trình.
14. Quyết định số 1038/QĐ-BCĐCĐS ngày 03/10/2023 (Cóhiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023.
15. Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày 20/6/2023). Công bố thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
16. Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày 01/12/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của một sốThông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
17. Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
18. Quyết định số 2198/QĐ-BTC ngày 10/10/2023 (Cóhiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổsung Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính banhành kèm Quyết định1374/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính.
19. Quyết định số1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thù tục hành chính được sửa đổi,bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tài liệu đính kèm tại đây: