10:03 12/12/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 12 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2023:
1. Chỉ thị số26-CT/TW ngày 23/11/2023. Về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
2. Nghị định số78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2023). Sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủvề tín dụng đầu tư của Nhà nước.
3. Nghị định số81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Thanh tra Chính phủ.
4. Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 (Có hiệu lực kểtừ ngày 12/01/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.
5. Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đãng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.
6. Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 07/11/2023. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023.
7. Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01/12/2023. Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11.
8. Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030”.
 9. Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 08/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
10. Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 15/11/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
11. Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán.
12. Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 22/11/2023. Hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
13. Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2023). Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc tham quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
14. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023. Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
15. Thông tư số 14/2023/TT-NHNN ngày 20/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2024). Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
16. Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2023). Quy định về giá bán điện.

Tài liệu đính kèm tại đây: