09:58 21/02/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 2 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2024:
1. Văn bản hợp nhất số 1/VBHN-BNV ngày 08/01/2024. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BTNMT ngày 30/01/2024. Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
4. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN- BTNMT ngày 30/01/2024. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
5. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 09/01/2024. Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023.
6. Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2024). Chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo.
7. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTCngày 04/01/2024. Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định209/2023/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
8. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 04/01/2024. Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
9. Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 (Có hiệu lực từ ngày 01/3/2024). Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.
10. Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 (Cóhiệu lực kể từ ngày 25/02/2024). Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
11. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 11/01/2024. Thông tư quy định về việc thi, cấp, quản lý chứngchỉkiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.
12. Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024). Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.
 13. Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 (Có hiệu lực ktừ ngày 01/4/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công.
14. Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024). Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tếÁ Âu.
15. Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 28/12/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kếhoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Xây dựng.
16. Quyết định số 35/QĐ-BXĐ ngày 15/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 3.0.
17. Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 25/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội, dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2024.
18. Quyết định số 72/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
19. Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.
 20. Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.
21. Quyết định số 92/QĐ-BXD ngày 31/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bốnăm 2024 của Bộ Xây dựng.
22. Quyết định số 105/QĐ-BTP ngày 25/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư phápnăm 2023.
23. Quyết định số 153/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạmpháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quàn lý Nhà nước.

Tài liệu đính kèm tại đây: