11:15 27/03/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 3 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2023:
1. Quyết định số 1441/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Xây dựng.
2. Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 30/01/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023.
3. Quyết định số 109/QĐ-BXD ngày 24/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngàv ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng.
4. Quyết định số 112/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục, pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng.
5. Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
6. Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023). Hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngàv 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
7. Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023). Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
8. Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
9. Quyết định số 80/QĐ-BXD ngày 11/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030.
10. Quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 08/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022.
11. Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng.
12. Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của cơ quan Bộ xây dựng.
13. Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 03/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ xây dựng.
14. Quyết định số 135/QĐ-BXD ngày 03/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý Nhà nước.
 
 Tài liệu đính kèm tại đây: