08:12 25/08/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 8 năm 2022

Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 8/2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 8/2022:
1. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ- CP.
2. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 (Có hiệu lực kể tư ngày 25/8/2022). Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
3. Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2022). Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len.
4. Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2022). Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
5. Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022). Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
6. Quyết định số 1373/QĐ-BKHDT ngày 29/7/2022 ( Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022 ). Đính chính Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
8. Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
9. Quyết định số 633/QĐ-BXD ngày 20/7/2022 (Có hiệu lực kế từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Xây dựng.
10. Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
11. Quyết định số 619/QĐ-BXD ngày 15/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
12. Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
13. Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 15/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
14. Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
15. Quyết định số 585/QĐ- BCĐCĐS ngày 05/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.
16. Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 18/7/2022. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
 Tài liệu đính kèm tại đây: