09:59 19/09/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 9 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 9/2023:
          1. Văn bản số 2916/BCA-A05 ngày 22/8/2023. Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
        2. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023). Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
          3. Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
        4. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.
          5. Văn bản số 06/VBHN-BXD ngày 14/8/2023. Hợp nhất Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
        6. Văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 16/8/2023. Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
          7. Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2023). Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.
         8. Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ xây dựng.
          9. Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

 Tài liệu đính kèm tại đây: