10:25 04/05/2018
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 20/4/2018, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Vicemn Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Dự Đại hội, về phía Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) có Ông Bùi Hồng Minh – TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty.Ông Bùi Hồng Minh - TV.HĐTV, TGĐ Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam


Đại diện các cổ đông VICEM, LILAMA, Công ty CP xi măng Phú Thọ


Các đại biểu dùng quyền biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và nghị quyết Đại hội 

 

Tham dự đại hội còn có các đại biểu là cổ đông: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.
 
Đại hội đã nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018; Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 19/4/201; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/4/2018;Ông Bùi Hồng Minh - TV.HĐTV, TGĐ Tổng công ty phát biểu tại Đại hội  


Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Hồng Minh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2018 là một năm khó khăn, Ông mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần có các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, trong đó cần đẩy mạnh công tác phát triển thị trường phần đấu hoàn thành tiêu thụ hơn 1.000.000 tấn/năm. Cần thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông đề nghị, năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa khắc phục các hạn chế tồn tại, đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Tại Đại hội, Các cổ đông đã thông Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 đối với Ông Lê Xuân Khôi và Ông Đỗ Tiến Trình.

Tải các văn bản liên quan tại đây:

1. Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03/BB-ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/NQ-HĐQT.