14:07 22/07/2015
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 10/7/2015, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Dự Đại hội, về phía Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD có Ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Cùng lãnh đạo các ban, ngành chức năng của Tổng công ty.Ông Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD


Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty HUD

 

Tham dự đại hội còn có các đại biểu là cổ đông sáng lập: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.     

Kế thừa và phát huy các thành tựu đã đạt được trong những năm trước, năm 2014 Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tiếp tục bám sát mục tiêu, vượt qua mọi khó khăn và thách thức hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các mặt hoạt động của Công ty được duy trì ổn định; thu nhập, việc làm cho người lao động được cải thiện.  

Đại hội đã nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty; Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Báo cáo giám sát tài chính của người đại diện vốn của HUD …Ông Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2015 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đứng trước những khó khăn và cơ hội mới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần có các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, trong đó cần đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông đề nghị, năm 2015 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Thao cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa khắc phục các hạn chế tồn tại, đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Với sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, cùng với những kết quả đã đạt được vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Sông Thao nhiệm kỳ mới.
 

Một số hình ảnh khác:

Ông Đoàn Văn Thanh - Ủy viên HĐTV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Sông Thao phát biểu tại Đại hội


Bà Nguyễn Phương Chi - Đại diện cổ đông LILAMA phát biểu tại Đại hội


Ông Bùi Văn Khang - Đại diện cổ đông Xi măng Phú Thọ phát biểu tại Đại hội